.

Inschrijvingsvoorwaarden

1. Al onze prijzen gelden voor particulieren, zelfstandigen en bedrijven. De aangeduide prijzen zijn louter indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen :

2. Uw individuele inschrijving wordt in aanmerking genomen door de BAOGROUP bij ontvangst van uw electronische inschrijving via de site www.baogroup.be. Deze inschrijving is geldig na ontvangst van het document "ter bevestiging " die u zal toegestuurd worden EN de storting van het voorschot.

3. De inschrijvingen komen in aanmerking in chronologische volgorde van inschrijving. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, dan wordt een wachtlijst opgemaakt. U wordt dan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wanneer er een plaats vrijkomt. In geval er geen plaats vrij is, gelden de volgende opties waaruit in overleg met de kandidaat wordt gekozen:a) uw inschrijving wordt verschoven naar een latere datum of b) u krijgt uw voorschot terug.

4. Het volledige inschrijvingsgeld voor de opleiding is verschuldigd tijdens het cursusjaar (onafhankelijk of de betaling gebeurt door een derde organisatie). Indien de betaling voor een traject in één keer wordt verricht krijgt u een korting van 5 %.

5. Deelnemers die specifieke wensen hebben voor de betaling kunnen contact opnemen met Laurence Collette. De mogelijkheden tot gespreide betalingen zullen dan besproken worden. l.collette@baogroup.be of +32(0)2 732 48 44 (enkel op dinsdag en vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.)

6. De deelnemers verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op iedere dag van de cyclus waarvoor ze ingeschreven zijn. Indien verhinderd, is het niet mogelijk voor de deelnemer om terugbetaald te worden of later de module gratis te volgen.

7. Elan Vital BAO GROUP behoudt het recht om de programma's aan te passen, zowel op het vlak van inhoud, locatie en /of data, of de aangekondigde facilitators te vervangen indien het echt nodig zou zijn.

8. Annulering - Iedere annulering dient schriftelijk te gebeuren en er zal € 75,00 dossierkosten aangerekend worden per persoon die annuleert. Deze dossierkosten zijn begrepen in de prijs van de opleiding (cycli of workshops). In geval van annulering minder dan één maand voor aanvang van de opleiding, blijft 50% van de prijs van het traject verschuldigd aan BAOGROUP. Bij de annulering één week voor aanvang van de opleiding is de totaliteit van de som verschuldigd aan BaoGroup. Vanaf aanvang van de opleiding is het totaal bedrag van het traject verschuldigd. In geval van onderbreking door overmacht, zal de deelnemer de opleiding kunnen vervolledigen of verderzetten in een andere cyclus zonder bijkomende kosten.

9. Alle praktische info betreffende de uren, de locatie enz. zullen u per email toegestuurd worden minimum één week voor aanvang. Over het algemeen gelden de volgende uren : 09.30 tot 17.30 uur

10. Met uitzondering van de kortlopende workshops is het niet mogelijk afzonderlijke modules uit een cyclus te volgen.

11. BAOGROUP behoudt zich het recht om een workshop te annuleren als het aantal kandidaten te gering is of in geval van technische overmacht. In dit geval zal het voorschot terugbetaald worden of overgedragen naar een volgende sessie, in overleg met de deelnemer.

Intern reglement

Het intern reglement van BAOGROUP, onze vzw "Bouche à Oreille ", het instituut " Mentoring & Coaching Elan Vital " en "InterFace" beoogt een duidelijk kader van veiligheid voor zichzelf en de anderen. Volgende begrippen staan garant voor een goed en gezond verloop :

" C van Confidentialiteit : iedere deelenemer aanvaardt de confidentialiteit te respecteren over hetgeen gedeeld werd tijdens de sessies en staat garant voor het niet verspreiden van deze info buiten de groep, zonder expliciete toestemming van de deelnemer(s) en coaches. Deze overeenkomst blijft geldig ook na de opleiding en is van onbeperkte duur. Het niet respecteren van dit engagement kan de uitsluiting van de deelnemer teweegbrengen, na een duidelijk verwittiging van het BaoGroup team.

" O van Openheid : iedereen is vrij te delen wat comfortabel aanvoelt voor zichzelf, in het respect van zijn/haar waarden en persoonlijk overtuigingen. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn leerproces op eigen ritme aan te gaan, in IK- termen te spreken, wetende dat iedereen verantwoordelijk is voor eigen emoties, daden en overtuigingen. De feedbacks gebeuren op een constructieve manier met als doel de ander te helpen in zijn /haar leerproces.

" A van Assimileren : de deelnemer stemt erin toe actief te participeren in het leerproces en acteur te zijn van zijn eigen ontwikkelingsproces door het exploreren van de verschillende concepten en tools. Dit integratie- en assimilatieproces is actie- en resultaatgericht. De trajecten kunnen nooit gebruikt worden ter vervanging van een individuele therapie. Om zich de leerstof eigen te maken kunnen de deelnemers worden aangemoedigd om met elkaar te oefenen tussen de modules door, en dit op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

" C van Confidence : de deelnemer stemt toe actief en participerend samen te bouwen aan een positief klimaat die uitwisseling bevordert. Iedere deelenermer is zelf verantwoordelijk voor het behalen van het gestelde objectief en het respecteren van eigen ritme in zijn/haar ontwikkeling. Als volwassenene is iedere deelnemer verantwoordelijk om zich open uit te drukken, om zijn plaats in te nemen met respect voor de anderen en dit in een geest van tolerantie en vriendelijkheid. De deelnemer engageert zich ook om de gevraagde taken uit te voeren tussen de modules door.

" H van Honesty : de deelnemer schrijft zich in, met duidelijke kennis van de inhoud van het gevolgde traject. Hij/zij verklaart volledige verantwoordelijk te zijn voor eigen ontwikkelingsproces. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor eigen geestelijke en fysieke gezondheid, van eigen welzijn met duidelijk respect voor persoonlijke grenzen. Indien tijdens het traject een deelnemer persoonlijke moeilijkheden mocht ondervinden en de noodzaak zou blijken van een individuele begeleiding, dan kan het BAO group team hulpverleners aanbevelen, zonder dat die aanbeveling de persoonlijke vrije keuze van de deelnemer zou aantasten.

Dit intern reglement is geldig voor alle modules georganiseerd door de Baogroup in het kader van onze activiteiten in onze scholen Elan Vital "Mentoring & Coaching", InterFace en de vzw.

Voor de deelnemers aan het traject "Discoverer", is een interne certificatieproces voorzien, dat een "Certificaat tot coachcompetenties" zal verlenen aan de geslaagde deelnemers. Dit certificaat garandeert niet automatisch het slagen voor het ACC examen van de International Coach Federation, de titularisatie bij de European Coaching Association of bij de Vlaamse Associatie voor coaches.

De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor dit proces en krijgen alle mogelijke support en begeleiding bij de introductie van hun dossier bij de erkende federatie van hun keuze. Het volgen van de modules "Explorer" en " Discoverer" betekenen eveneens niet een automatische erkenning als professionele coach. Het baogroup team van gecertifieerde professionele coaches behoudt zich het recht tot het geven van constructieve feedback over de te bereiken competenties en attitudes , zonder dat dit een dwingend effect op de deelnemer zou moeten hebben.

Dit intern reglement en voorwaarden is aanvaard en getekend door iedere deelnemer als bewijs van kennisname en aanvaarding van de inhoud.

Het BAO Group Team

 

C.V.B.A. ART AND GO S.C.R.L. Place Van Meyelplein, 16 - 1040 Bruxelles - Fax : 32-2-732.94.92
N° d'entr. : 0465.828.741 - RPM : Bruxelles - N° TVA: BE-465.828.741
Banque : ING - Compte : 340-1807328-62 - IBAN : BE51 3401 8073 2862 - BIC : BBRUBEBB